080 45 08 - Radeče
080 45 50 - Krško

DEŽURNI TELEFON
07/49 01 690

Družba Ansat v trgovskem centru Qlandia v Krškem v ponedeljek, 15. 10. 2018, ob 8. uri odpira naročniški center, kjer boste lahko urejali svoja naročniška razmerja in upravljali spremembe le-teh ter pridobili vse informacije o storitvah, ki so vam na voljo. Nova poslovalnica bo namenjena tako individualnim uporabnikom kot podjetjem.

Naročniški center bo odprt vsak delovnik med 9. in 17. uro ter ob sobotah med 9. in 12. uro.

 

Ob uradnem odprtju poslovalnice pripravljamo tudi nagradno igro v sodelovanju z Relaxom.

 

SPLOŠNI POGOJI 

Pravila sodelovanja v nagradni igri »Relaxove počitnice«

 

Ansat, montaža in vzdrževanje elektronskih naprav, d. o. o., Cesta krških žrtev 47, 8270 Krško (v nadaljevanju organizator) organizira nagradno akcijo »Relaxove počitnice« (v nadaljevanju nagradna igra) od 15. 10. 2018 do vključno 31. 12. 2018.

 

Nagradna igra poteka v Naročniškem centru Ansat, d. o. o., PE Qlandia Krško, Cesta krških žrtev 141, 8270 Krško. S temi pravili in pogoji organizator določa tudi pravice, obveznosti in pogoje za sodelovanje v nagradni igri.

 

V nagradni igri lahko sodelujejo fizične ali pravne osebe (v nadaljevanju: udeleženci), ki so državljani Republike Slovenije oziroma imajo sedež v Republiki Sloveniji in ki bodo izpolnili vprašalnik za sodelovanje v nagradni igri.

 

V nagradni igri ni dovoljeno sodelovati zaposlenim pri organizatorju ter njihovim ožjim družinskim članom, uporabnikom družinskih bonusov ter drugim osebam, ki so vključene v organizacijo te nagradne igre.

 

S prijavo v nagradno igro udeleženec soglaša s temi pravili sodelovanja v nagradni igri in pod pogoji, navedenimi v teh pravilih. Fizične osebe, mlajše od 18 let, lahko v nagradni igri sodelujejo le ob pisnem soglasju staršev ali zakonitih zastopnikov.

 

Način sodelovanja

Udeleženec lahko sodeluje v nagradni igri tako, da:

  • izpolni nagradni vprašalnik in ga odda Naročniškem centru Ansat, d. o. o., PE Qlandia Krško, Cesta krških žrtev 141, 8270 Krško
  • se strinja s pravili in pogoji,

 

S sodelovanjem v nagradni igri se udeleženci strinjajo s tem, da se njihovo ime, priimek in e-naslov (v nadaljevanju podatki), ki jih udeleženci nagradne igre navedejo v prijavi na nagradno igro, posredujejo organizatorju za namen izvedbe nagradne igre ter se strinjajo, da se njihovi podatki (ime in priimek) za namen izvedbe nagradne igre objavijo tudi na spletni strani www.ansat.si v primeru, da so izbrani.

 

Organizator nagradne igre ne odgovarja za morebitne poškodbe, čustvene posledice ali materialno škodo, ki jo utrpi nagrajenec in/ali tretje osebe in je bila na kakršen koli način povzročena zaradi posledic udeležbe oz. v povezavi z udeležbo v tej nagradni igri.

 

V nagradni igri se upoštevajo le pravilno izpolnjene prijave.

 

Izbor nagrajenca

Organizator bo podelil naslednjo nagrado: 1 x Relaxove počitnice (7 dnevni najem Relaxove mobilne hiške v kampu Straško na Pagu, do 6 oseb, v razpisanih terminih med od 19. 4. – 6. 7. 2019 in med 24. 8. 2019 – 29. 9. 2019).

 

V izboru za nagrado sodelujejo vsi udeleženci, ki v času trajanja nagradne igre pravilno izpolnijo prijavnico - letak in pripišejo podatke: ime, priimek in e-naslov, ter jih oddajo v naročniškem centru Ansat, d. o. o., PE Qlandia Krško.

 

V nagradni igri se upoštevajo le pravilno in popolno izpolnjene prijavnice.

Žrebanje nagrad bo potekalo javno v Naročniškem centru Ansat, d. o. o., PE Qlandia Krško, računalniško z naključnim algoritmom in sicer z žrebom naključne zaporedne številke, ob prijavi udeleženca v nagradno igro. Za izvedbo nagradne igre in nadzor nad njenim potekom ter žrebanje nagrajencev skrbi komisija v sestavi treh članov, ki so predstavniki organizatorja.

 

Žrebanje nagrajenca bo 7. 1. 2019!

 

Če se nagrajenec s pogoji in pravili sodelovanja v nagradni igri ne strinja, se lahko nagrada podeli drugemu naknadno izžrebanemu nagrajencu. Nagrade niso prenosljive.

 

O žrebanju se vodi zapisnik, ki vsebuje podatke o: datumu, uri in kraju žrebanja; navzočih osebah; poteku žrebanja; izžrebani zaporedni številki; imenu in priimku nagrajenca ter uri zaključka žrebanja. Zapisnik podpišejo vsi člani komisije. Žrebanje je dokončno.

 

Obveščanje nagrajencev in prevzem nagrade

Izbrani nagrajenec bo o nagradi in načinu prevzema nagrade obveščen po pošti najkasneje v petnajstih dneh po žrebanju. Nagrajenec se mora na obvestilo odzvati v roku, navedenem v pošti. V primeru, da se v roku ne odzove, izgubi pravico do nagrade in nagrada zapade oz. se podeli naslednjemu izžrebanemu nagrajencu.

 

V skladu z veljavno zakonodajo so darila, prejeta v nagradnih igrah, predmet obdavčitve.

Morebitno akontacijo dohodnine v zvezi z nagrado bo odvedel organizator nagradne igre.

Če nagrajenec v 30 dneh po žrebanju nagrade ne prevzame nagrade, izgubi pravico do nje brez pravice do kakršnegakoli drugega ali drugačnega nadomestila. Nagrade ni mogoče zamenjati za gotovino ali drugo nagrado, denarno izplačilo nagrade ni mogoče, niti je ni mogoče prenesti na tretjo osebo.

 

Organizator nagradne igre si pridržuje pravico, da ne podeli nagrade, če:

  • se pojavi dvom o istovetnosti podatkov,
  • se ugotovi, da je udeleženec v igri sodeloval v nasprotju s pravili in pogoji nagradne igre oziroma izbora.

 

Zasebnost in varstvo podatkov

S sodelovanjem v nagradni igri udeleženec privoli, da se njegovi osebni podatki, ki jih je posredoval organizatorju v tej nagradni igri, uporabljajo za izvedbo nagradne igre. V skladu s soglasjem pridobljenim s strani udeleženca, soorganizator dobi soglasje za vključitev udeležencev te nagradne igre v:

  • bazo e-novičk za obveščanje o novostih, nagradnih igrah, novicah in dogodkih,
  • trženjske informacije podjetja Ansat, montaža in vzdrževanje elektronskih naprav, d. o. o., Cesta krških žrtev 47, 8270 Krško, ki jih bo pošiljal preko elektronske pošte oz. SMS obvestil ter soglaša z obdelavo podatkov s strani organizatorja podanih ob prijavi v nagradno igro.

 

V času upravljanja osebnih podatkov ima posameznik možnost vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov v zbirki podatkov, skladno z veljavnimi predpisi.

 

Udeleženec lahko od soorganizatorja kadarkoli zahteva, da trajno ali začasno preneha uporabljati njegove osebne podatke za namen neposrednega trženja. Soglasje lahko kadar koli trajno ali začasno prekliče na sledeči način:

  • z odjavo prejemanja elektronskih sporočil,
  • pisno na naslov Ansat, montaža in vzdrževanje elektronskih naprav, d. o. o., Cesta krških žrtev 47, 8270 Krško ali
  • z odjavo prek elektronske pošte.

 

Organizator bo podatke na podlagi teh pogojev obdeloval do preklica soglasja ali največ 3 leta od zaključka nagradne igre. Organizator igre se obvezuje, da bo s posredovanimi podatki ravnal skrbno in v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov. Organizator bo uporabljal posredovane podatke izključno v namen, kot je razvidno in opisano v teh pravilih, za katerega je prejel soglasje udeleženca.

 

Končne določbe

Organizator nagradne igre ne odgovarja za morebitno škodo, nastalo zaradi tehničnih težav pri

operaterju omrežja oziroma zaradi napak pri internetnih povezavah oziroma zaradi tehničnih težav, do katerih lahko pride zaradi napak v delovanju nagradne igre. Organizator nagradne igre ne odgovarja za morebitno škodo.

 

Udeležencem nagradne igre sta zagotovljeni podpora in pomoč v Naročniškem centru Ansat, d. o. o., PE Qlandia Krško.

 

Za vsa vprašanja, ki se lahko pojavijo v zvezi z nagradno igro in niso urejena s temi pravili, daje ustrezna tolmačenja komisija organizatorja. Odločitev komisije o vseh vprašanjih v zvezi s to nagradno igro ter z njo povezanimi pravili je dokončna, velja za vse udeležence in nanjo ni mogoča pritožba. Organizator nagradne igre lahko v vsakem trenutku popolnoma spremeni zasnovo nagradne igre, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki, ki so na strani javnosti. Organizator bo na primeren način in na primernem mestu udeležence obvestil o vsakršni spremembi oziroma dopolnitvi teh pravil.

 

Pravila nagradne igre so dostopna na spletni strani na www.ansat.si.

 

 

Tomi Horvat, ing. multimedije

direktor

 

 

 

 

 


DODATNE STORITVE

Predvajaj.si

Klub zvestobe

 

PODPORA

Naročniška podpora

Tehnična podpora

 

NOVICE IN OBVESTILA

 

ANSAT TV

Ansat TV

 

 

EPOSAVJE.COM

KONTAKT

Ansat d.o.o.
Cesta krških žrtev 47
8270 Krško

E: info@ansat.si

 

Poslovalnica Radeče

Titova ulica 107

1433 Radeče 

E: info@ansat.si

 

 

IMATE VPRAŠANJE?

 

080 45 50 Krško

080 45 08 Radeče

Politika varovanja osebnih podatkov

Splošni pogoji uporabe storitev ANSAT